نگرش اقتصادی دولت روحانی

 نگرش اقتصادی دولت روحانی هم از نظر تئوری و هم در عمل مردود میباشد (مصاحبه) مصاحبه تسنیم با پروفسور اسما عیل حسین زاده  تسنیم: دکترین اقتصادی دولت یازدهم را تحت چه عنوان کلانی می توان نامگذاری کرد و ساختار اقتصادی آنرا چه چیزی تشکیل می دهد؟ حسین زاده: دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر…

The Class Dynamics of the Rise of Donald Trump

The Class Dynamics in the Rise of Donald Trump Why the Establishment Voices Stigmatize the White Working Class as Racist and Xenophobic By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH   The elites believe they are privileged because they are convinced they are the smartest, most creative, most talented and hardest working. They cap this grotesque narcissism with a facade…

سرمایه انگلی در ایران

چگونه سرمایه انگلی در ایران اقتصاد کشور را به نمونه ای از سرمایه داری کازینویی بدل کرده است بسیاری از کارشناسان، دولت آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به دلیل اتخاذ سیاست های کورکورانه از مدل اقتصادی نئوکلاسیک – نئولیبرل مورد انتقاد قرار میدهند. از این اسفناکتر، اما، اینستکه دولت آقای روحانی نه تنها…

Parasitic Finance Capital in Iran

How Parasitic Finance Capital Has Turned Iran’s Economy into a Case of Casino Capitalism By Ismael Hossein-zadeh Critics have often blamed President Rouhani of Iran for blindly following the neoclassical-neoliberal model of capitalism. The critical problem with Mr. Rouhani’s economic policies, however, is more than just following the dominant economic model of neoliberalism; more gravely,…

Evolution of Capitalism, Escalation of Imperialism

Evolution of Capitalism, Escalation of Imperialism By Ismael Hossein-zadeh The purpose of this essay is to show that as capitalism has evolved from the early stages of small-scale manufacturing to the current stage of the dominance of finance capital, its arena of expropriation has, accordingly, expanded from the early colonial/imperial conquests abroad to today’s universal…

Marx on Financial Bubbles

Marx on Financial Bubbles: Much Keener Insights than Contemporary Economists   By: Ismael Hossein-zadeh While paying homage to Marx for his profound understanding of “the laws of motion of the capitalist mode of production,” most contemporary economists argue that, nonetheless, his economic analysis cannot be of much service when it comes to the study of…

Distorting Fascism to Sanitize Capitalism

Distorting Fascism to Sanitize Capitalism   By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH The facile and indiscriminate use of the term fascism has led to a widespread misunderstanding and misuse of its meaning. Asked to define fascism, most people would respond in terms such as dictatorship, anti-Semitism, mass hysteria, efficient propaganda machine, mesmerizing oratory of a psychopathic leader, and…